Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Dražební řád

1. Dražební jednání řídí exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec - exekutorský kandidát (dále jen exekutorský kandidát) prostřednictvím webového serveru http://drazby.exekutorbrno.cz/

2. Dražební jednání nařizuje exekutor usnesením o nařízení elektronického dražebního jednání (dále jen dražební vyhláška), ve kterém mimo jiné určí výslednou cenu dražené nemovitosti, nejnižší podání a výši a způsob úhrady dražební jistoty a která musí mít náležitosti stanovené dle ust. § 336 o.s.ř.

3. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit JISTOTU dle podmínek stanovených v dražební vyhlášce a pokynů dle komunikace se serverem http://drazby.exekutorbrno.cz/

 Zájemci o koupi dražených nemovitostí, kteří jsou registrovanými dražiteli, jejichž totožnost byla ověřena, a k této dražbě se na dražebním serveru http://drazby.exekutorbrno.cz/ přihlásí, jsou povinni zaplatit jistotu před zahájením elektronické dražby  buď v hotovosti nejpozději jeden pracovní den před dnem konání dražby nebo platbou na účet soudního  exekutora vedený u UniCredit Bank a.s. /nebo Sberbank CZ, a.s./ na depozitní účet soudního exekutora, který je uveden v usnesení o nařízení elektronického jednání. Variabilní symbol bude přidělen každému registrovanému a verifikovanému dražiteli, který se k dražbě přihlásí, individuálně. Platba musí být provedena pod přiděleným variabilním symbolem s uvedením specifického symbolu, kterým bude v případě právnické osoby její identifikační číslo a v případě fyzické osoby její rodné číslo. Do detailu platby nebo zprávy pro příjemce uvede zájemce „dražební jistota“. Zájemci o dražbu se upozorňují, že pro každé dražební jednání je zřizován jedinečný depozitní účet, proto je nutno dbát zvýšené pozornosti při zasílání plateb v případě, že se chtějí zúčastnit více dražeb konaných ve stejný den.

 K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li jeden pracovní den přede dnem  zahájením elektronického dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla. Z těchto důvodů je vhodné, aby jistotu na účast při elektronické dražbě nemovitostí skládali na účet soudního exekutora v předstihu nejméně 10 dnů, aby nedošlo k případným nesrovnalostem v rámci bankovních převodů. Zájemci o elektronickou dražbu jsou povinni před zahájením dražebního jednání prokázat úhradu stanovené jistoty.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DRAŽITELE JE NUTNO DO DRAŽEBNÍHO PORTÁLU ZADAT VČETNĚ DIAKRITIKY!

         DRAŽITELEM může být fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba jednající statutárním orgánem, která se nejdříve zareregistrovala (nejméně 3 dny před zahájením dražby) na dražebním serveru http://drazby.exekutorbrno.cz/,  byla ověřena (verifikována) její totožnost a složila dražební jistotu. Registrace dražitele proběhne na základě vyplněné žádosti na serveru http://drazby.exekutorbrno.cz/ a po té ověřila svoji totožnost.

         Ověření totožnosti je možno provést třemi způsoby:

a) elektronicky – zasláním e-mailu s platným zaručeným elektronickým podpisem, který splňuje požadavky ust. § 2 zákona 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nejméně tři dny přede dnem zahájením dražby (pro tuto možnost je nutné mít platný kvalifikovaný certifikát vystavený certifikační autoritou – kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb jsou: První certifikační autorita a.s., IČ: 26 43 93 95; Česká pošta s.p., IČ: 47 11 49 83; eldentity a.s., IČ: 27 11 24 89) na emailovou adresu m.blazkova@exekutorbrno.cz nebo n.novotna@exekutorbrno.czv případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je nutné přiložit originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání této dražby starší šesti měsíců; v případě zastoupení je zástupce dražitele povinen přiložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy;

b) zasláním formuláře (formulář k dispozici při registraci zájemce na dražebním serveru http://drazby.exekutorbrno.cz/) s úředně ověřeným podpisem do sídla Exekutorského úřadu Brno – venkov, soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, 616 45 Brno ; v tomto případě je nutné doručení nejméně 3 pracovní dny přede dnem zahájením dražebního jednání, nebo v téže lhůtě osobně v sídle úřadu soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Veveří 125, 616 45 Brno; v případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je nutné přiložit originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání této dražby starší šesti měsíců; v případě zastoupení je zástupce dražitele povinen přiložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy;

c) osobní návštěvou Exekutorského úřadu Brno – venkov, soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, 616 45 Brno (totožnost bude ověřena dle platného dokladu totožnosti; v případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je nutné předložit také originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání této dražby starší šesti měsíců; v případě zastoupení je zástupce dražitele povinen předložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy).

d) zasláním formuláře s autorizovanou konverzí - Stáhněte si formulář v PDF (dostupný na dražebním serveru po přihlášení se ke svému účtu.
Formulář podepište a podpis nechte úředně ověřit (u notáře nebo na kterémkoli kontaktním místě CzechPOINT)
Na kontaktním místě CzechPOINT nechte u dokumentu s ověřeným podpisem provést autorizovanou konverzi.
Zkonvertovaný dokument zašlete e-mailem na adresu   
m.blazkova@exekutorbrno.cz nebo n.novotna@exekutorbrno.cz,  v případě ověření totožnosti právnické osoby je NUTNÉ přiložit originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání této dražby starší šesti měsíců.   

Vzhledem k tomu, že o.s.ř. ani e.ř. neupravuje bližší informace a podrobnosti ohledně dražitele, vychází soudní exekutor subsidiárně ze zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, který dražebníkovi ukládá povinnost, že osoby a věci musí být označovány způsobem vylučujícím jejich záměnu. U fyzické osoby musí jít o takové označení, které jednoznačně vylučuje záměnu osob, přičemž nezpochybnitelným identifikátorem je rodné číslo fyzické osoby, které však podléhá zvláštnímu režimu. V případě dražby nemovitostí, katastrální úřad vyžaduje identifikaci vydražitele jeho rodným číslem. Z tohoto důvodu je v dražební praxi v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů obvyklé, že fyzická osoba se jednoznačně identifikuje svým rodným číslem. Pro zpracování těchto údajů platí zvláštní režim dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedené skutečnosti soudní exekutor poučuje všechny dražitele, že bude při jejich registraci vyžadovat sdělení rodného čísla, jinak budou vyloučeni z dražby (netýká se právnických osob jako dražitelů). Při samotné dražbě nemovitostí již dražitelé o této skutečnosti nebudou soudním exekutorem poučováni.

 

         Povinný, manžel povinného (případně bývalý manžel(ka) povinného, pokud jsou postiženy nemovitosti dosud ve společném jmění manželů a vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit.

4. Dražitelé a další zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat pokyny uvedené na dražebním serveru http://drazby.exekutorbrno.cz

5. Bylo-li zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení dražené nemovitosti z exekuce, exekutor nebo exekutorský kandidát dražební jednání odročí až do pravomocného rozhodnutí o žalobě.

6. Po zahájení dražby exekutor nebo exekutorský kandidát nejprve rozhodne, zda je prokázáno předkupní právo a oznámí výši a věřitele přihlášených pohledávek. Tato část bude zveřejněna při probíhajícím jednání formou zobrazení na obrazovce počítače.

Dražitelé mohou zvyšovat svá podání dle pokynů na obrazovce.

Dražba pokračuje, dokud dražitelé činí podání, dražitelé jsou vázáni svými podáními.

Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání. Bude-liv posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání.

Námitky proti udělení příklepu vydražiteli lze uplatnit v časovém horizontu pěti minut od systémového hlášení „Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.“ O tomto jsou účastníci dražby v systému elektronické dražby vyrozumění online. Shledá-li exekutor nebo exekutorský kandidát námitky proti příklepu důvodnými, pokračuje se v dražbě vyvoláním PŘEDPOSLEDNÍHO podání; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V opačném případě soudní exekutor nebo exekutorský kandidát usnesením udělí příklep.

Vzhledem k tomu, že účinky spojené se zahájením prvního dražebního jednání zůstávají zachovány i pro další dražební jednání a osoby, které neuplatnily svá práva podle § 336b odst. 2 písm. i) až l) o.s.ř. do zahájení dražebního jednání, nemohou tato práva uplatnit v žádném dalším dražebním jednání, proto exekutor nebo exekutorský  kandidát již nerozhoduje při dalším dražebním jednání, zda bylo prokázáno předkupní právo a neoznamuje, kteří věřitelé přihlásili své pohledávky a v jaké výši, kteří věřitelé požádali o zaplacení svých pohledávek a které pohledávky může vydražitel převzít.

7. V usnesení o příklepu se stanoví 30-ti denní lhůta k zaplacení nejvyššího podání, která počíná dnem právní moci usnesení o příklepu a nesmí být delší než dva měsíce. Nejvyšší podání se tedy doplácí až po právní moci usnesení o příklepu. O právní moci bude vydražitel písemně vyrozuměn.

Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota.

Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určí exekutor nebo exekutorský kandidát a která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se zrušuje a exekutor nebo exekutorský kandidát nařídí další dražbu. Vydražitel je povinen nahradit všechny náklady původní i další dražby, jakož i veškeré škody a rozdíl na nejvyšším podání mezi původní a další dražbou. Na tyto závazky se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto závazky, zbývající část se vrátí vydražiteli; nedostačuje-li jistota pro tyto závazky bude proti tzv. obmeškanému věřiteli zahájeno exekuční řízení.

Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražebního jednání na stejný účet, ze kterého byla dražební jistota na účet soudního exekutora převedena. Jestliže však podali proti příklepu námitky, vrátí se jim jistota až po pravomocném vyřízení těchto námitek.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitost, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem.

Vydražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovitosti a nemovitost přesto převzal, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitostí a jejím příslušenstvím.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace